Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระ

ภาคการศึกษาที่จบรหัสนักศึกษาชื่อ นศ.หัวข้อ
2/256359170360113นางสาวกัญญ์ญาณัฐ จึงพัฒนาทัศนคติและแนวทางการพัฒนาขนมไทยในประเทศสิงคโปร์ (ATTITUDES AND GUIDELINES FOR THAI DESSERT DEVELOPMENT IN SINGAPORE)
2/256359170360339นางสาวณปภัช จารุแพทย์สัญญาณเตือนภัยการตกแต่งบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CREATIVE ACCOUNTING WARNING SIGNAL OF LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND)
2/256359170360384นางสาววารุณพร เชื้อวณิชย์ความผูกพันของพนักงานในองค์กร: กรณีศึกษา กลุ่มบริษัทผลิตน้ำแข็งแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี (EMPLOYEE ENGAGEMENT: A CASE STUDY OF ICE MANUFACTURING CORPORATE GROUP IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256360170360092นายฐกร จารุแพทย์การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนสภาพคล่องกับราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมบริการหมวดพาณิชย์ (THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN LIQUIDITY RATIOS AND STOCK PRICE OF LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND IN SERVICE INDUSTRY, COMMERCE SECTOR)
2/256360170360131นางสาวน้ำทิพย์ พรหมสูตรการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (THE ADOPTION OF FINANCIAL INNOVATION BY THE ELDERLY IN THE MUEANG DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256360170360148นางสาวปิยะธิดา ศรีวังการยอมรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสูตรครบถ้วน: กรณีศึกษา กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี (INNOVATION ADOPTION OF COMPLETE NUTRITION PRODUCT: A CASE STUDY OF REGISTERED NURSES IN SUNPASITTHIPRASONG HOSPITAL, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256360170360229นางสาวอนุสรา แก้วเสนาภาพลักษณ์ตราสินค้าเครื่องสำอางเอเชียและเครื่องสำอางยุโรปตามมุมมองของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี (BRAND IMAGE BETWEEN ASIA AND EUROPEAN COSMETICS: VIEWS OF CONSUMERS IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256360170360171นางสาวรุจิรา วันฤกษ์กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจศัลยกรรมเพื่อความงามบนใบหน้า: กรณีศึกษา กลุ่มผู้ใช้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี (SERVICE MARKETING MIX STRATEGIES THAT INFLUENCE THE FACIAL SURGERY BUSINESS: A CASE STUDY OF SERVICE USERS IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256360170360234นางสาวอรุโณทัย เหง้าโพธิ์กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสุกรสำเร็จรูปในเขตอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (STRATEGY IN SERVICE MARKETING MIXS FOR SWINE COMPLETED FOOD BUSINESS IN KANTHARALAK DISTRICT, SI SA KET PROVINCE)
2/256361170370151นางสาวสุพัตรา วันคำการเตรียมพร้อมเพื่อความมั่นคงทางการเงินสำหรับวัยเกษียณอายุ กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี (PREPARATION FOR FINANCIAL SECURITY IN RETIREMENT: A CASE STUDY OF THE OFFICERS IN GOVERNMENT AGENCIES AND STATE - OWNED ENTERPRISES IN BUNTHARIK DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256361170370096นางสาวธีรภัทร์ มาศขาวปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในยุคประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษา การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online (FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF ELECTRONIC SYSTEM IMPLEMENTATION IN THAILAND 4.0 ERA: A CASE STUDY OF KTB CORPORATE ONLINE)
2/256360170360025นางสาวปยุดา อิงคสมภพปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารออมสิน สาขากันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ (FACTORS AFFECTING DECISION MAKING ON SMALL BUSINESS LOAN OF GOVERNMENT SAVINGS BANK, KANTHARAROM BRANCH, KANTHARAROM DISTRICT, SI SA KET PROVINCE)
1/256359170360102นางสาวกนกอร สุทธิวงค์การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ในจังหวัดอุบลราชธานี (FEASIBILITY STUDY OF INVESTING IN AN EMERGENCY ROADSIDE ASSISTANCE SERVICE CENTER IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)
1/256359170360126นางขวัญฤทัย ระวังการปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (THE IMPROVEMENT OF BUDGET DISBURSEMENT PROCESS AT THE KOKJAN SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, TRAKAN PHUET PHON DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
1/256359170360250นายวรัญญู กิจเจริญธนารักษ์การยอมรับการใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินผ่านสมาร์ตโฟน (FINANCIAL APPLICATION ADOPTION THROUGH SMARTPHONES)
1/256359170360346นายธงสรวง ศรีธัญรัตน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า: กรณีศึกษา ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออาคเนย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (FACTORS AFFECTING CUSTOMER LOYALTY: A CASE STUDY OF AKANE BEEF NOODLE SHOP MUEANG DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
1/256361170370135นายวันรัฐ จัตุชัยการศึกษาปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักประกันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (A STUDY OF INTERNAL FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF WORK LIFE OF THE COLLATERAL VALUATION DEPARTMENT STAFF AT THE BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED)
1/256359170360047นายณัฐวุฒิ อัศวณัฐกุล ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า : กรณีศึกษาร้านแหลมทอง อำเภอ กันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ (FACTORS AFFECTING CUSTOMER LOYALTY: A CASE STUDY OF LAMETHONG SHOP KANTHARALAK DISTRICT, SI SA KET PROVINCE)
2/256260170360205นางสาวสุชาวดี ทองสวัสดิ์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี: ศึกษากรณีมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (COMPETITIVENESS OF TOURISM INDUSTRY IN UBON RATCHATHANI PROVINCE: FOREIGN TOURISTS PERSPECTIVES)
2/256260170360113นางสาวถิรประภา ศรีละวรรณ ปัจจัยสู่ความสำเร็จตามกรอบแนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard) : กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี (CRITICAL SUCCESS FACTORS BASED ON THE BALANCED SCORECARD FRAMEWORK: A CASE STUDY OF MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED, UBON RATCHATHANI BRANCH)
2/256160170360186นายวรศักดิ์ ธนาพรสินการพยากรณ์ยอดขายในธุรกิจบันเทิง: กรณีศึกษาธุรกิจ เดอะ มาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ (SALE FORECASTING OF ENTERTAINMENT BUSINESS: A CASE STUDY OF THE MARVEL EXPERIENCE THAILAND)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805