Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานกิจการนักศึกษา


ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาศาสตราจารย์นายแพทย์เกษียร-นางมยุรี ภังคานนท์ และ ทุนการศึกษาคุณอุทัย พงษ์สถิตย์

เมื่อ : 28/1/2563 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

การให้รางวัลเชิดชูเกียรติพลเมืองดีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 24/12/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

บริษัท วี กรีน อะกริคัลเจอร์ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงาน

เมื่อ : 17/12/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

ด้วย คณะบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา เพื่อเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ : 6/12/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อ : 12/11/2562 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษาและสังคม ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อ : 12/11/2562 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโน๊ะโมโต๊ะ ในโครงการ"ทุนส่งน้องเรียนจบ"

เมื่อ : 12/11/2562 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

การอบรมร่วมเรียนรู้สหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 28 วันที่ 16-18 ธันวาคม 2562

เมื่อ : 12/11/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

แจ้งข้อมูลการเก็บทรัพย์สินสูญหาย หรือทำทรัพย์สินสูญหายของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 5/11/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

ขอเชิญทูลเกล้าถวายฯ สิ่งของในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อ : 4/11/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

123456789

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805