Placeholder image

งานกิจการนักศึกษา


ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

การขอบัตรอนุญาตเข้าออกมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อ : 18/6/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

ประกาศนโยบายและมาตราการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

เมื่อ : 16/6/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

โครงการ INNO for Change 2021 การประกวดต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ปีที่ 2

เมื่อ : 7/6/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

โครงการ ฟุต ฟิต For Food

เมื่อ : 7/6/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

บริษัท เมดินโก 29 จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงาน

เมื่อ : 25/5/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

การขอหนังสือรับรองความประพฤติแบบออนไลน์

เมื่อ : 20/5/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่1-5 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อ : 14/5/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์(เพื่อใช้ในการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ปีการศึกษา 2564

เมื่อ : 7/5/2564 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ข้อมูลเผยแพร่การดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ : 25/3/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ข้อมูลเผยแพร่การดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

เมื่อ : 25/3/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805