Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานกิจการนักศึกษา


ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขั้นตอนรับแจ้งทรัพย์สินสูญหายและรับคืน

เมื่อ : 27/8/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : สันติ เจริญบุญญา

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการส่งนักศึกษาฝึกงาน (แบบฟอร์มงานบุคคล)

เมื่อ : 3/2/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : สันติ เจริญบุญญา

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 3 มูลนิธิ

เมื่อ : 18/9/2561 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อ : 18/9/2561 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองรายมือชื่อผู้ค้ำประกันนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อ : 5/9/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม กยศ โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

วิดีทัศน์ รณรงค์ความปลอดภัย วินัยจราจร

เมื่อ : 4/9/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

วิดีทัศน์แนะนำการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น

เมื่อ : 4/9/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการส่งนักศึกษาฝึกงาน

เมื่อ : 2/9/2561 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : สันติ เจริญบุญญา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาผู้มีจิตศรัทธา คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อ : 19/8/2561 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ประกาศคณะบริหารศาสตร์ เรื่อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษาคุณอุไร สามารถ และ ทุนการศึกษาคุณสนัด – คุณพนอ บัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อ : 16/8/2561 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

1234567

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805