Placeholder image

งานกิจการนักศึกษา


ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2563

เมื่อ : 5/6/2563 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

แบบฟอร์ม กยศ101 -103 และแบบฟอร์มการทำกิจกรรมจิตอาสาคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 15/5/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ขอแจ้งยกเลิกการฝึกงานของนักศึกษา สาขาการบัญชี (ปี3) ทั้งหมด

เมื่อ : 26/3/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

ขอแจ้งเวียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

เมื่อ : 25/3/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ขอแจ้งเวียนขั้นตอนการปฏิบัติงานเหตุฉุกเฉิน (อุบัติเหตุนักศึกษา,โรคระบาด)

เมื่อ : 23/3/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

หนังสือแจ้งขอภัยในการยกเลิกการฝึกงาน และเรียกตัวนักศึกษากลับสถาบัน

เมื่อ : 20/3/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

ประกาศยกเลิกการฝึกงาน ของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562

เมื่อ : 19/3/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาศาสตราจารย์นายแพทย์เกษียร-นางมยุรี ภังคานนท์ และ ทุนการศึกษาคุณอุทัย พงษ์สถิตย์

เมื่อ : 28/1/2563 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

การให้รางวัลเชิดชูเกียรติพลเมืองดีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 24/12/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

บริษัท วี กรีน อะกริคัลเจอร์ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงาน

เมื่อ : 17/12/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สันติ เจริญบุญญา

12345678910

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805