Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานวิจัย


ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประชาสัมพันธ์การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12 และ การจัดประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 9

เมื่อ : 19/8/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์การอบรม "ทำวิจัยอย่างไรให้ได้มาตรฐานระดับโลก"

เมื่อ : 14/8/2562 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

สวก.รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ : 17/6/2562 หมวดหมู่ : ข่าวทุนวิจัย โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ/ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

เมื่อ : 29/5/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562

เมื่อ : 29/5/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13

เมื่อ : 18/4/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ RTBEC2019

เมื่อ : 18/4/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม

เมื่อ : 7/4/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

รับสมัครนักวิจัยเพื่อดำเนินการสังเคราะห์งานวิจัย และประเมินผลกระทบโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำวิจัย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

เมื่อ : 3/4/2562 หมวดหมู่ : ข่าวทุนวิจัย โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญส่งผลงานร่วมการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ"

เมื่อ : 15/3/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805