Placeholder image

แบบฟอร์มงานวิจัย


 

รวมแบบฟอร์มงานวิจัย

   
รายการ            

โครงการวิจัย                  

บทความวิชาการ/บทความวิจัย            นำเสนอผลงานทางวิชาการ
การดำเนินโครงการวิจัย

แบบข้อเสนอโครงการวิจัย

Research Proposal

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

Progress research report

แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์   

Reporting of Research Project

รายละเอียดการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

บันทึกขอส่งร่างรายงานโครงการวิจัยเงินแผ่นดิน/เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บันทึกส่งร่างรายงานวิจัย-เงินรายได้คณะบริหารศาสตร์

บันทึกส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

แบบชี้แจงการแก้ไขร่างรายงานวิจัย

หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณโครงการวิจัย

ใบกำหนดสัดส่วนผลงาน                 

บันทึกขอรับค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

หลักเกณฑ์การรับค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บันทึกขอรับทุุนนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

International Conference Scholarships

บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายทุนนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

การขออนุมัติหลักการ/ยืมเงินงวดวิจัย

บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย

บันทึกขออนุมัติยืมเงินวิจัย เงินงวดที่ 2(ร้อยละ  30)

บันทึกขออนุมัติและเบิกจ่าย เงินงวดที่ 3 (ร้อยละ 20)

บันทึกขออนุมัติค่าใข้จ่ายหมวดค่าตอบแทน/ ค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ โครงการวิจัย

บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย เงินงวดวิจัย (ส่งใช้ใบสำคัญ)

สัญญายืมเงินงวดวิจัย

   
การขยายเวลา

บันทึกขออนุมัติขยายเวลาโครงการวิจัย (คณะ)

บันทึกขออนุมัติขยายเวลาโครงการวิจัย (มหาวิทยาลัย)

หลักเกณฑ์การขออนุมัติขยายเวลาโครงการวิจัย

   
การเปลี่ยนแปลง

บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการวิจัย (คณะ)

บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการวิจัย (มหาวิทยาลัย)

   
จริยธรรมการ วิจัยในมนุษย์                                     

บันทึกขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย

แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ขั้นตอนการขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

   

การใช้ประโยชน์

 

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากการวิจัย     

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ : 16/9/2564 หมวดหมู่ : ประกาศ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประกาศคณะบริหารศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินโครงการวิจัย ที่ไม่ขอใช้งบประมาณจากเงินรายได้คณะบริหารศาตร์ (ใช้ทุนส่วนตัว)

เมื่อ : 9/9/2564 หมวดหมู่ : ประกาศ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

เผยแพร่คู่มือบริการประชาชน เรื่อง กระบวนการ การรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

เมื่อ : 31/8/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินโครงการวิจัย ที่ไม่ขอใช้เงินงบประมาณจากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 10/8/2564 หมวดหมู่ : แนวปฏิบัติ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศศ ประจำปี 2565-2566

เมื่อ : 1/6/2564 หมวดหมู่ : ข่าวทุนวิจัย โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขยายเวลารับสมัครผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15

เมื่อ : 25/5/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15

เมื่อ : 1/4/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16

เมื่อ : 11/3/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10

เมื่อ : 11/3/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับขาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 13

เมื่อ : 9/2/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805