Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานวิจัย


The 5th International Conference 2018
July 26th,2018

"The Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia”

"Business and Innovation in Digital Era"

by Faculty of Management Science, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand

 

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561

เมื่อ : 5/4/2561 หมวดหมู่ : ข่าวทุนวิจัย โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อ : 13/2/2561 หมวดหมู่ : ข่าวทุนวิจัย โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 "พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

เมื่อ : 13/2/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

เมื่อ : 8/2/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่ง"

เมื่อ : 5/2/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช.

เมื่อ : 27/1/2561 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการวิจัย

เมื่อ : 23/1/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4:พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่"

เมื่อ : 23/1/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "EEC and Sustainable Development"

เมื่อ : 22/1/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

เมื่อ : 8/1/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์