Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานวิเทศสัมพันธ์


ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปี 2563/2564

เมื่อ : 31/1/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ประชาสัมพันธ์ทุน Emst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2563

เมื่อ : 31/1/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ทุน Fullbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปี 2564

เมื่อ : 31/1/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Alibaba Global eCommerce Talent (GET)

เมื่อ : 31/1/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU Test ครั้งที่ 4

เมื่อ : 31/1/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ทุนรัฐบาลจีน (Tianjin University) ประจำปีการศึกษา 2563/2564

เมื่อ : 22/1/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาโท,เอก ณ ประเทศฝรั่งเศส 2020

เมื่อ : 22/11/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

โครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.) ไทย-จีน สมัยที่ 23

เมื่อ : 22/11/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และการใช้ทีมเป็นฐาน

เมื่อ : 25/1/2561 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ประชาสัมพันธ์ทุการศึกษารัฐบาลอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2017-2018

เมื่อ : 25/1/2561 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805