Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานวิเทศสัมพันธ์


ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระยะสั้น ณ ประเทศฝรั่งเศส Junior Research Fellowship Program 2020

เมื่อ : 18/9/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และการใช้ทีมเป็นฐาน

เมื่อ : 25/1/2561 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ประชาสัมพันธ์ทุการศึกษารัฐบาลอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2017-2018

เมื่อ : 25/1/2561 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลตุรกี

เมื่อ : 31/1/2560 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : สุภนิตย์ บุตรกาล


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805