Placeholder image

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ


 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย             

ชื่อเต็ม  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
ชื่อย่อ :  บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)


ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม  : Bachelor of Business Administration (Business Management)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Business Management)

ปรัชญาของหลักสูตร
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ  มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลกโดยเน้นที่คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรม  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
     1. มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการจัดการธุรกิจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน ประสานงานแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านต่างๆ ได้ ในการทำงานในภาคธุรกิจ ชุมชน สังคมและภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม
     2.มีความรู้ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารภาคธุรกิจ สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
     3. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน และการนำเสนอที่หลากหลายได้
     4. นำวิชาความรู้ไปประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งสร้างความเจริญสู่ภูมิภาคได้
     5. มีโลกทัศน์กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบวิชาชีพ
     6. ตระหนักในคุณค่าของการดำรงอยู่ของการดำเนินธุรกิจในภูมิภาค สอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิม ตลอดจนสร้างความโดดเด่นให้แก่ตนเองและสังคม


ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
     1.1  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่   มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
     1.2  มีน้ำใจ มีจิตอาสา  จิตสาธารณะ  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
     1.3  มีความพอเพียง   
     1.4  มีความซื่อสัตย์  กตัญญู เที่ยงธรรม
     1.5  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
     1.6  มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (สำหรับวิชาเฉพาะ)
     1.7  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม (สำหรับวิชาเฉพาะ)

2.ด้านความรู้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
     2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้
     2.2  มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรได้
     2.3  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (สำหรับวิชาเฉพาะ)

3.ด้านทักษะทางปัญญา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
     3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มีวิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์     
     3.3  นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
     3.4 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน (สำหรับวิชาเฉพาะ)


4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
     4.1  มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม  ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
     4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ 
     4.3  ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ
     4.4  มีความสนใจด้านกีฬา และนันทนาการ
     4.5  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย (สำหรับวิชาเฉพาะ)

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
     5.1  สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
     5.2  สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข  ระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมายได้
     5.3  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และคัดเลือก
     5.4  สรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการเขียน การพูด รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805