Placeholder image

งานโสตทัศนศึกษา


งานโสตทัศนศึกษา คณะบริหารศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขั้นตอนการตรวจเช็คโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียนคณะบริหารศาสตร์ 2563 /2020

เมื่อ : 15/1/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : วิศวะ ชินโคตร

ขั้นตอนการตรวจเช็คโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียนคณะบริหารศาสตร์ 2563/ 2020

เมื่อ : 15/1/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : วิศวะ ชินโคตร

แนะนำการใช้งานอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบวงจรปิด ในห้องคอมพิวเตอร์ 1-2-3

เมื่อ : 24/9/2562 หมวดหมู่ : วิดีทัศน์แนะนำ โดย : วิศวะ ชินโคตร

ขั่นตอนการขอใช้บริการถ่ายวิดีโอ การเรียนการสอน

เมื่อ : 13/8/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : วิศวะ ชินโคตร

คู่มือปฎิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ เรื่อง "การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ " (ตามแบบฟอร์มมหาลัย)

เมื่อ : 27/3/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : วิศวะ ชินโคตร

คู่มือปฎิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ เรื่อง "การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ "

เมื่อ : 26/3/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : วิศวะ ชินโคตร

คู่มือปฎิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ เรื่อง "การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ "

เมื่อ : 26/3/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : วิศวะ ชินโคตร

ใบขอใช้บริการผลิตสื่อโสตทัศนศึกษาคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 16/7/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ใบขอยืม-คืน อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 16/7/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ใบแจ้งซ่อม อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์

เมื่อ : 16/7/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805