Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานบุคคล


ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

เมื่อ : 15/5/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

เมื่อ : 15/5/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562

เมื่อ : 30/4/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ขอให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง ร่วมกันแต่งกายสวมใส่เสื้อเหลืองระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2562

เมื่อ : 17/4/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

เมื่อ : 4/4/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ระบบบริหารงานสารบรรณเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc.ubu.ac.th)

เมื่อ : 28/3/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน ขั้นตอนการขอลาพักผ่อน ลาป่วย ลากิจ ลาคลอดและลาอุปสมบท

เมื่อ : 26/3/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 13/3/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

แนวปฏิบัติในการเสนอขอแก้ไขราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อ : 13/3/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

แบบใบขอยกเลิกวันลา (Leave Cancelation Form)

เมื่อ : 6/2/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

123456

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805