Placeholder image

งานบุคคล


ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 26/9/2564 หมวดหมู่ : รับสมัครงาน โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน

เมื่อ : 9/12/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อ : 20/7/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ประกาศก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เมื่อ : 20/7/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กรณี แนวปฏิบัติการขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

เมื่อ : 28/2/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

คู่มือการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

เมื่อ : 19/9/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อ : 12/9/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 12/9/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งฯ

เมื่อ : 3/9/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ขอส่งสำเนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

เมื่อ : 22/8/2562 หมวดหมู่ : หนังสือเวียน โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

123456789

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805