Placeholder image

งานบุคคล


ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กรณี แนวปฏิบัติการขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

เมื่อ : 28/2/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

คู่มือการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

เมื่อ : 19/9/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อ : 12/9/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 12/9/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งฯ

เมื่อ : 3/9/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ขอส่งสำเนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

เมื่อ : 22/8/2562 หมวดหมู่ : หนังสือเวียน โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 20/8/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสั่งซิ้อหมวกพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 13/8/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ขอเชิญรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2562

เมื่อ : 13/8/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อ : 25/7/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

12345678

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805