Placeholder image

เรื่อง :ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ


 

ปรัชญา :  สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง
 
 
วิสัยทัศน์ (VISION)
 
คณะบริหารศาสตร์ สร้างบัณฑิตคุณภาพ สร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นที่พึ่งทางวิชาการของสังคม และการพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
 
 
 
 
 
พันธกิจ (MISSION)
 
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
 
 
 
อัตลักษณ์
 
"สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม"
 
 
เอกลักษณ์
 
"ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลำน้ำโขง"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประเทศ
2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
3. พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความพอเพียง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
5. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทำงาน พร้อมยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล
6. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพมีสมรรถนะ พร้อมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   
 

อับโหลดวันที่ : 24/4/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 3396


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 8201515962แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารศาสตร์-2560-2564_11-08-59.docx

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805