Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :วิสัยทัศน์และพันธกิจ


 

 
 
วิสัยทัศน์ (VISION)
 
คณะบริหารศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจระดับสากล อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในเขตอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง
 
 
 
 
 
 
พันธกิจ (MISSION)
 
1.สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพและมีความสุขในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพสูงให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้ในเขตอีสานใต้ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
2.สร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของสังคมทุกระดับ
 
3.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยบูรณการองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับสู่การเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการศึกษา อนุรักษ์ และเผยแพร่ โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา เพื่อธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
5.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข
 
 
 
 
 
อัตลักษณ์
 
"สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม"
 
 
 
 
เอกลักษณ์
 
"ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลำน้ำโขง"
 
   
 

อับโหลดวันที่ : 24/4/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 268


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์