Placeholder image

เรื่อง :วิสัยทัศน์ (VISION) เป็นคณะชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในระดับประเทศ เพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาสังคม


 

 
วิสัยทัศน์ (VISION)
 
เป็นคณะชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในระดับประเทศ เพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาสังคม
 
 
 
 
 
 
พันธกิจ (MISSION)
 
1. สร้างบัณฑิต ที่คิดเป็น ทำเป็น ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และแก้ปัญหาได้
2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถแก้ปัญหาด้านธุรกิจ 
3. การบริการวิชาการ ตรงกับความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 
สมรรถนะหลักของคณะ (Core Competency)
1.การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงจากความร่วมมือกับภาคธุรกิจ 
2.วิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาธุรกิจ
 
ค่านิยม (Core Value)   
 
iTALENT
(i) Innovation Oriented = มุ่งนวัตกรรม 
(T) Teamwork = ทํางานเป็นทีม 
(A) Attention to stakeholders = ใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(L) Lifelong learning = ไม่หยุดเรียนรู้ 
(E) Ethics = มีจริยธรรม 
(N) Networking = สร้างเครือข่าย 
(T) Think Creatively = คิดอย่างสร้างสรรค์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพพร้อมปฏิบัติงานได้จริง   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางธุรกิจและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ให้บริการวิชาการที่ตอบโจทย์พื้นที่ ตรงกับความต้องการ และสามารถให้บริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารองค์กรสู่สังคมแห่งความยั่งยืน        
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสุข และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

   
 

อับโหลดวันที่ : 24/4/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 4615


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 614128125แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารศาสตร์-2563-256.docx
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงานตามสายบังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภูมิทัศน์
สิ่งสนับสนุนการเรียน
การแบ่งส่วนงานภายใน
วิสัยทัศน์ (VISION) เป็นคณะชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในระดับประเทศ เพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาสังคม
แนะนำคณะ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805