Placeholder image

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน


สาขาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

         อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระ 
และทำงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศและระหว่างประเทศ โดยแบ่งกลุ่มวิชาชีพดังต่อไปนี้
 
1. ด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน ได้แก่ ผู้จัดการธนาคาร  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ   เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา 
2. ด้านการลงทุน ได้แก่ ผู้จัดการกองทุนเจ้าหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ (Trader)  ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant : IC)
3. ด้านบริหารการเงิน ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน
4. ด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ นักวางแผนการเงิน
5. ด้านการวิเคราะห์ เช่น นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
6. ด้านที่ปรึกษา เช่น วานิชธนากร ที่ปรึกษาทางการเงิน
7. ด้านการศึกษา เช่น นักวิชาการ และนักวิจัย
8. ด้านอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการ และนักลงทุน

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

แผนการศึกษา

เมื่อ : 23/3/2560 หมวดหมู่ : เกี่ยวกับสาขา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เมื่อ : 23/3/2560 หมวดหมู่ : เกี่ยวกับสาขา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อ : 23/3/2560 หมวดหมู่ : เกี่ยวกับสาขา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เมื่อ : 23/3/2560 หมวดหมู่ : เกี่ยวกับสาขา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ชื่อหลักสูตร

เมื่อ : 23/3/2560 หมวดหมู่ : เกี่ยวกับสาขา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805