Placeholder image

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย


ปีงบประมาณ       กำลังแสดงผลจำนวน 21 รายการ

idชื่อโครงการทุนปีงบประมาณ
316 Supporting local reforestation by mycorrhizal mushrooms 1926329.002561
298 สำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ปี 2561 ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (สวท.อุบลราชธานี) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และทางเว็บไซต์ E-Book สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 20000.002561
252 Audit Committee Qualification and Earning Quality: Case Study in Thailand 40000.002561
218 พัฒนาระบบการประมวลผลภาพดิจิตอลร่วมกับอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร 466000.002561
197 บทบาทของการบริหารเครือข่ายการแพทย์แผนไทย ในการจัดการธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 50000.002561
196 ปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ประเภทธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดอุบลราชธานี 40000.002561
187 การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคและคุณภาพการบริการในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 80000.002561
186 ความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ในจังหวัดอุบลราชธานีสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 40000.002561
180 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและมูลค่าตลาดของกิจการ : กรณีศึกษาของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 12000.002561
148 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับวางแผนเพาะปลูกพืชผักเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด กรณีศึกษา ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนาม จังหวัดนครพนม 101500.002561
146 ปัญหาและอุปสรรคขอธุรกิจขนาดเล็กในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี กรณีศึกษานิติบุคคลที่จดทะเบียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 40000.002561
145 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ภาพลักษณ์องค์กร การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินธนาคารพาณิชย์ไทยของผู้ประกอบการ SMEs 40000.002561
144 การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี 40000.002561
143 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย 40000.002561
142 การจัดทำบัญชีและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs 60000.002561
141 ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของนักบัญชี 40000.002561
140 ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านศรีไคออก หมู่ 4 40000.002561
139 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการเงินในธุรกิจปลาพื้นบ้าน 390600.002561
138 ระบบแอปพิเคชั่นติดตามและพยากรณ์สุขภาพผู้สูงอายุ 550000.002561
137 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยระบบเว็บไซต์ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency) สำหรับธุรกิจที่พักและท่องเที่ยวในภาคอีสาน 599000.002561
136 การพัฒนาตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี 351100.002561

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805