Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "สร้างบัณฑิต สู่ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารธุรกิจ" วิดีทัศน์แนะนำคณะ เว็บไซต์เดิมคณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกับโรงแรม Marriott Executive Apartment Mayfair Bangkok และการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ประสบความสำเร็จล้นหลาม “คืนสู่เหย้าชาวบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ” ครั้งที่ 1
รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
ประชาสัมพันธ์ทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสุดท้าย
ขอเชิญนักศึกษาปี 4 บริหารศาสตร์ คณาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้สนใจ และนักศึกษา เข้าร่วมฟังบรรยาย “การสร้าง hashtag เพื่ออนาคตการทำงาน”
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
“บุคลากรบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมส่งเสด็จ ร.๙ สู่สวรรคาลัย ร่วมกับประชาชนวารินชำราบ ๒๖ ต.ค.๖๐”
รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการ TOEIC สอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียน วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ห้อง 13031 เวลา 16.00-19.00
12345678910...
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา-ระดับปริญญาตรี-พ.ศ.-2559
หนังสือ "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วิชาโทบริหารธุรกิจและวิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฟรี)
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนยูอีซี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรีย
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมารแผ่นดิน
รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน
แมคโคร สาขาวารินชำราบ อุบล รับสมัคร พนักงาน 3 ตำแหน่ง
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน
บ.ภัทรเดชไพบูลย์ จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด รับสมัครตำแหน่งงานหลายอัตรา
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงกระจกหน้าต่างห้องเรียน
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน
ราคากลาง การจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาดูงาน สาขาการบัญชี
ราคากลาง การจ้างเหมาบริการเอกชนจัดทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีพิเศษ
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างเหมาจัดทำป้ายอักษรโลหะและกล่องบรรจุไวนิล
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ราคากลางการจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการการโรงแรมชั้นปีที่ 3
ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1 (INCBAA 2018)
Invitation to the International Research Conference on "Conservation and Development"
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายวิชาการ-วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ BANIC 2017
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1 (INCBAA 2018)
ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2017 International Conference on Business Management and Social Science ICBMSS
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย
สกว. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 4 ประเภททุน
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย (มุ่งเป้า) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหวางไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศทุนวิจัยประจำปี พ.ศ. 2561
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018)
รับสมุครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ "เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง "เพิ่มศักยภาพนักวิจัยไทยให้ทำงานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม"
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสถิติเพื่องานวิจัยสมัยใหม่และเทคนิคการใช้สถิติกับงานวิจัย"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย"
รงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาในการเรียนรู้สื่อการตลาดดิจิทัล เพื่อรองรับการแข่งขันในยุค AEC ในห้องข้อเรื่อง "สื่อสร้างสรรค์เพิ่มพลังการเรียนรู้"
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์