Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานห้องสมุด


งานห้องสมุด คณะบริหารศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขั้นตอนงานลงทะเบียนและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

เมื่อ : 15/8/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ขั้นตอนงานลงทะเบียนและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

เมื่อ : 15/8/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : บังอร ปาปะไพ

เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการยืม-คืน ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 3/2/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบริการถ่ายภาพให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในราคาโหลละ 30 บาท หากนักศึกษาและบุคลากรสนใจจะถ่ายภาพ ติดต่อถ่ายภาพได้ที่สำนักวิทยบริการ

เมื่อ : 30/1/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาเข้าอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ที่สำนักวิทยบริการ ติดต่อบรรณารักษ์คณะเพื่อประสานงานหรือสามารถติดต่อคุณมะลิวัลย์ สินน้อยที่เบอร์ 1818

เมื่อ : 30/1/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์อาจารย์คณะบริหารศาสตร์เลือกซื้อหนังสือเข้าสำนักวิทยบริการ วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์หนังสือจุฬามาออกร้านหนังสือที่ อาคารท้องถิ่น ชัน 2 สำนักวิทยบริการ เวลา8.30 -16.30 น.

เมื่อ : 30/1/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ติดต่อต่ออายุสามาชิกห้องสมุดภาคการศึกษาปลายภาคปีการศึกษา 2560 ได้ที่ห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เมื่อ : 23/1/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

เผยแพร่รายงานประจำปี 2559 สำนักวิทยบริการ ม.อุบล http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=2800002400

เมื่อ : 7/8/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Cambridge Books Online กว่า 1,700 รายชื่อ เวลา 2 เดือนเท่านั้นเริ่มวันที่ 1สิงหาคม -30 กันยายน 2560

เมื่อ : 7/8/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจส่งผลงานตีพิมพ์วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นฟรี

เมื่อ : 18/5/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

1234

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805