Placeholder image

งานห้องสมุด


งานห้องสมุด คณะบริหารศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขั้นตอนการบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศในระบบฐานข้อมูล WALAI AuLib

เมื่อ : 16/3/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์เวลาเปิดให้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ

เมื่อ : 16/12/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์แจ้งเปิดใช้ฐานข้อมูล Matichon E-Library เริ่มใช้วันที่ 1 ธ.ค.- 30พ.ย.63

เมื่อ : 16/12/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ขอประชาสัมพันธ์ทดลองใช้โปรแกรมAccess English

เมื่อ : 5/11/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ขั้นตอนงานลงทะเบียนและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

เมื่อ : 15/8/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ขั้นตอนงานลงทะเบียนและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

เมื่อ : 15/8/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : บังอร ปาปะไพ

เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการยืม-คืน ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 3/2/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบริการถ่ายภาพให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในราคาโหลละ 30 บาท หากนักศึกษาและบุคลากรสนใจจะถ่ายภาพ ติดต่อถ่ายภาพได้ที่สำนักวิทยบริการ

เมื่อ : 30/1/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาเข้าอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ที่สำนักวิทยบริการ ติดต่อบรรณารักษ์คณะเพื่อประสานงานหรือสามารถติดต่อคุณมะลิวัลย์ สินน้อยที่เบอร์ 1818

เมื่อ : 30/1/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์อาจารย์คณะบริหารศาสตร์เลือกซื้อหนังสือเข้าสำนักวิทยบริการ วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์หนังสือจุฬามาออกร้านหนังสือที่ อาคารท้องถิ่น ชัน 2 สำนักวิทยบริการ เวลา8.30 -16.30 น.

เมื่อ : 30/1/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

1234

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805