Placeholder image

งานห้องสมุด


งานห้องสมุด คณะบริหารศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่พร้อมให้บริการสนใจติดต่อใช้บริการที่ห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 15/7/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

แจ้งเวียนแนวทางในการจัดซื้อหนังสือเข้าสูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ (ห้องสมุด) คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 15/7/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

แจ้งเวียนแนวทางในการจัดซื้อหนังสือเข้าสูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ (ห้องสมุด) คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 15/7/2564 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์MyLOFT แอปพลิเคชันสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์บนมือถือและแทบเล็ต

เมื่อ : 17/6/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันHibrary ห้องสมุดออนไลน์ (E-library) อ่าน E-book ภาษาไทยได้ง่าย ๆ บนมือ

เมื่อ : 17/6/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

หนังสือใหม่เข้าห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 29/4/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่พร้อมให้บริการยืม สามารถติดต่อยืมได้ที่ห้องสุดคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 19/2/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาขอเชิญเข้าร่วมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลทางการวิจัย และการเขียนบรรณานุกรม รวมถึงการใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Zotero

เมื่อ : 1/12/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์ในวันที่ 26- 28 ตุลาคม 2563 เวลา08.30-16.30 น. ร้านหนังสือซีบุ๊คมาออกร้านขายหนังสือที่คณะบริหารศาสตร์( ตึกเก่า) บริเวณหน้าห้องสมุด จึงขอเชิญอาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์เลือกเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 21/10/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ

เมื่อ : 7/10/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

12345

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805