Placeholder image

เรื่อง :แนะนำคณะ


 

    

         สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุมครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2540 มีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ และในการประชุมผูบริหารครั้งที่ 12/2541 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2541 มีมติเห็นชอบให้โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในที่มีการบริหารงานขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดี ในการนี้มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้ง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 612/2541 โดยมีภารกิจและหน้าที่ดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป และผลิตบัณฑิตสาขาทางด้านบริหารธุรกิจการบัญชี การเงินการธนาคาร รวมทั้งงานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

    

 

 

 

 

 

 

 

คณะบริหารศาสตร์ได้มีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนี้

ในปี พ.ศ.2541 ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 สาขาได้แก่ สาขาการจัดการทั่วไป และสาขาการจัดการการตลาด

ในปี พ.ศ.2542 มีการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทั่วไป และสาขาการจัดการการตลาด โดยมีการปรับปรุงจัดกลุ่มวิชาต่างๆใหม่ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และมีการปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต เนื้อหาวิชา และคำอธิบายรายวิชา ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น

ในปี พ.ศ.2543 เปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 1 สาขาคือ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ

ในปี พ.ศ.2544 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็น “คณะบริหารศาสตร์” และได้จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาคือ สาขาการเงินและการธนาคาร นับเป็นสาขาที่สี่ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ในปี พ.ศ.2546 เปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร และได้เริ่มดำเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ.2547 ได้ดำเนินการเรื่องการตรวจสอบภายใน และดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ.2548 เปิดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตอีก 2 สาขาคือ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  และสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ในปี  พ.ศ. 2549 คณะได้รับโอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัย คือหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์   ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ในปี พ.ศ.2550 คณะได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มอีกหนึ่งสาขาวิชา

และในปี พ.ศ.2551 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น “สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ”

 

ที่ตั้ง

 

          คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาคารคณะบริหารศาสตร์ ณ เลขที่ 85 ถนนวาริน–เดชอุดม ตำบบเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราธานี ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยประมาณ 31,709  ตารางเมตร

 

                        สัญลักษณ์

 

 

Download โลโก้คณะบริหารศาสตร์ (Ai)

 

ดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี download ubu logo.ai 

 

แนะนำคณะบริหารศาสตร์

 

 

QR Code สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์  
 

อับโหลดวันที่ : 24/4/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 8144


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงานตามสายบังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภูมิทัศน์
สิ่งสนับสนุนการเรียน
การแบ่งส่วนงานภายใน
วิสัยทัศน์ (VISION) เป็นคณะชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในระดับประเทศ เพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาสังคม
แนะนำคณะ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805