Placeholder image

งานบัณฑิตศึกษา


งานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะบริหารศาสตร์ ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2564

เมื่อ : 12/5/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตร M.B.A. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 26/7/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ทุนฝึกอบรม IATSS FORUM รุ่นที่ 65 & 66 ณ เมือง SUZUKA ประเทศญี่ปุ่น 44 วัน (ปี 2564) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เมื่อ : 23/4/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร M.B.A. คณะบริหารศาสตร์ รอบที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2563

เมื่อ : 21/4/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

แบบฟอร์มไทย-อังกฤษ_รวม

เมื่อ : 4/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

บศ_3_18_แบบคำร้องขอรับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของบทคัดย่อ

เมื่อ : 4/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

บศ_3_16_แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

เมื่อ : 4/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

บศ_3_15_แบบคำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา_ขอลาพักการศึกษา

เมื่อ : 4/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805