Placeholder image

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาศาสตราจารย์นายแพทย์เกษียร-นางมยุรี ภังคานนท์ ครั้งที่2/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564(สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ยากจน และ ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ยากจน และ ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ยากจน และ ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครรับทุนการศึกษา (ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร)
กำหนดการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 คณะบริหารศาสตร์
ประกาศ เปิดระบบจองคิวเพื่อดำเนินการ กยศ กรอ ภาค 2/2563
1234

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805