Placeholder image

งานอาคารสถานที่


งานอาคารสถานที่ คณะบริหารศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในคณะบริหารศาสตร์64

เมื่อ : 8/2/2564 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายชัยชนะ นวลพงษ์

แผนผังรายละเอียดจุดที่ตั้งถังดับเพลิง

เมื่อ : 2/6/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายชัยชนะ นวลพงษ์

ประกาศ ปรับเปลี่ยนการใช้ลานจอดรถคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 18/8/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายชัยชนะ นวลพงษ์

วิธีการใช้ถังดับเพลิง

เมื่อ : 26/1/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายชัยชนะ นวลพงษ์

หมายเลขห้องและหมายเลขโทรศัพท์แบบแยกชั้น

เมื่อ : 26/1/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายชัยชนะ นวลพงษ์

หมายเลขโทรศัพท์แบบรวม

เมื่อ : 26/1/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายชัยชนะ นวลพงษ์

แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

เมื่อ : 20/4/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายชัยชนะ นวลพงษ์


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805