Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานอาคารสถานที่


งานอาคารสถานที่ คณะบริหารศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

Flow Chart ขั้นตอนการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เมื่อ : 2/9/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายชัยชนะ นวลพงษ์

คู่มือการใช้ถังดับเพลิงภายในคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 2/9/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายชัยชนะ นวลพงษ์

คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 30/1/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายชัยชนะ นวลพงษ์

ประกาศ ปรับเปลี่ยนการใช้ลานจอดรถคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 18/8/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายชัยชนะ นวลพงษ์

วิธีการใช้ถังดับเพลิง

เมื่อ : 26/1/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายชัยชนะ นวลพงษ์

หมายเลขห้องและหมายเลขโทรศัพท์แบบแยกชั้น

เมื่อ : 26/1/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายชัยชนะ นวลพงษ์

หมายเลขโทรศัพท์แบบรวม

เมื่อ : 26/1/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายชัยชนะ นวลพงษ์

แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

เมื่อ : 20/4/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายชัยชนะ นวลพงษ์


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805