Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ


ปีงบประมาณ       ไม่มีข้อมูล


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805