Placeholder image

งานแผน


งานแผน คณะบริหารศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารศาสตร์-2563-2567-ปรับปรุง-2564

เมื่อ : 30/7/2563 หมวดหมู่ : แผนหน่วยงาน โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุนผลิตบัณฑิต2560-เฉพาะเงินรายได้

เมื่อ : 12/9/2561 หมวดหมู่ : รายงาน โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560-2564

เมื่อ : 12/9/2561 หมวดหมู่ : แผนหน่วยงาน โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

แผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560-2564

เมื่อ : 12/9/2561 หมวดหมู่ : แผนหน่วยงาน โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

แผนกลยุทธ์คณะบริหารศาสตร์ พ.ศ.2555-2559

เมื่อ : 29/8/2559 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : วิริญญา ชูราษี


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805