Placeholder image

งานวิชาการ


งานวิชาการ คณะบริหารศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชา (นอกแผนการศึกษา)

เมื่อ : 31/8/2564 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : ชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาปริญญาโท หลักสูตร M.B.A คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

เมื่อ : 15/7/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

คูมือบริการประชาชน "การจัดตารางเรียน คณะบริหารศาสตร์"

เมื่อ : 24/2/2564 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : ชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล

คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงานด้านการเรียนการสอน

เมื่อ : 28/8/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : ชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล

ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร

เมื่อ : 25/3/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย

ขั้นตอนการทำงานการเบิกค่ายืนยันสิทธิ์ CP

เมื่อ : 24/3/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ขั้นตอนการขออนุมัติจ้างและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงานด้านการเรียนการสอน (TA)

เมื่อ : 13/3/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : ชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอน

เมื่อ : 25/9/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : ชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล

ประชาสัมพันธ์คู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อ : 2/7/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ “การตรวจสอบผลการเรียน การรายงานผลการเรียน และขออนุมัติเบิกทุนการศึกษาประจำภาคการศึกษา ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ค้าปลีก)”

เมื่อ : 28/3/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : บงกช คูณผล

12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805