Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานวิชาการ


งานวิชาการ คณะบริหารศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอน

เมื่อ : 25/9/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : ชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ : 23/7/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ประชาสัมพันธ์คู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อ : 2/7/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ “การตรวจสอบผลการเรียน การรายงานผลการเรียน และขออนุมัติเบิกทุนการศึกษาประจำภาคการศึกษา ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ค้าปลีก)”

เมื่อ : 28/3/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : บงกช คูณผล

รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อ : 11/2/2562 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อ : 10/2/2562 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีซักซ้อมความเข้าใจในการส่งหนังสือและการรายงานผลการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานไทยในต่างประเทศ

เมื่อ : 26/8/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

คู่มือนักศึกษา ปี 2560 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561(รหัส 61 เป็นต้นไป)

เมื่อ : 23/7/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย

โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018

เมื่อ : 10/5/2561 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

เมื่อ : 10/5/2561 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805