Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานคอมพิวเตอร์


งานคอมพิวเตอร์ คณะบริหารศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ดาวน์โหลด th sarabunit๙ ฟอนต์ไทยสารบัญ 9 ฟรี

เมื่อ : 29/10/2561 หมวดหมู่ : โปรแกรม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

โปรแกรมเปลี่ยนภาษา

เมื่อ : 3/10/2561 หมวดหมู่ : โปรแกรม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ KM Blog ด้วยระบบ CMS

เมื่อ : 11/9/2561 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายกวีวัฒน์ จังอินทร์

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตั้ง LAMP บนระบบปฏิบัติการ UBUNTU

เมื่อ : 5/9/2561 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายกวีวัฒน์ จังอินทร์

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

เมื่อ : 3/4/2560 หมวดหมู่ : โปรแกรม โดย : นายธนวัฒน์ อินทะวงค์

คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์

เมื่อ : 3/4/2560 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายธนวัฒน์ อินทะวงค์

โปรแกรม Express อบรม

เมื่อ : 5/3/2560 หมวดหมู่ : โปรแกรม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

เมื่อ : 8/9/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมัครเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 อบรมฟรี!

เมื่อ : 8/9/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

แบบฟอร์มแจ้งซ่อม งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

เมื่อ : 8/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายธนวัฒน์ อินทะวงค์


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์