Placeholder image

งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะบริหารศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

มือใหม่หัดใช้ Microsoft Teams สำหรับการเรียนออนไลน์ .. ฉบับผู้เข้าเรียน

เมื่อ : 15/5/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

มือใหม่หัดใช้ Zoom Meeting Ep01.เปิดใช้งานครั้งแรก

เมื่อ : 10/4/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ขั้นตอนการผังระบบงานการจัดภาระงานสอนสำหรับระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สาย วิชาการ

เมื่อ : 3/4/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

แนะนำการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง Printer HP MFP M227FDW

เมื่อ : 17/3/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

เมื่อ : 9/3/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายธนวัฒน์ อินทะวงค์

ขั้นตอนการตรวจเช็ค เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

เมื่อ : 12/2/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายกวีวัฒน์ จังอินทร์

ขั้นตอนการพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการและวันลา

เมื่อ : 30/9/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) เรื่อง กระบวนการให้บริการด้านการซ่อมบำรุง

เมื่อ : 6/9/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายธนวัฒน์ อินทะวงค์

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)

เมื่อ : 10/8/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายกวีวัฒน์ จังอินทร์

คู่มือการปฏิบัติงาน การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM Blog) คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 28/3/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805