Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะบริหารศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขั้นตอนการตรวจเช็ค เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

เมื่อ : 12/2/2563 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายกวีวัฒน์ จังอินทร์

ขั้นตอนการพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการและวันลา

เมื่อ : 30/9/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) เรื่อง กระบวนการให้บริการด้านการซ่อมบำรุง

เมื่อ : 6/9/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายธนวัฒน์ อินทะวงค์

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)

เมื่อ : 10/8/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายกวีวัฒน์ จังอินทร์

คู่มือการปฏิบัติงาน การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM Blog) คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 28/3/2562 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ดาวน์โหลด th sarabunit๙ ฟอนต์ไทยสารบัญ 9 ฟรี

เมื่อ : 29/10/2561 หมวดหมู่ : โปรแกรม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

โปรแกรมเปลี่ยนภาษา

เมื่อ : 3/10/2561 หมวดหมู่ : โปรแกรม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ KM Blog ด้วยระบบ CMS

เมื่อ : 11/9/2561 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายกวีวัฒน์ จังอินทร์

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตั้ง LAMP บนระบบปฏิบัติการ UBUNTU

เมื่อ : 5/9/2561 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : นายกวีวัฒน์ จังอินทร์

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

เมื่อ : 3/4/2560 หมวดหมู่ : โปรแกรม โดย : นายธนวัฒน์ อินทะวงค์

12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805