Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

การถอดท่าฟ้อนรำจากลายผ้าย้อมครามวงศ์ปัดสา

เมื่อ : 24/5/2561 หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารศาสตร์ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

การตกแต่งห้องพักด้วยผ้าย้อมครามวงศ์ปัดสาผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล

เมื่อ : 24/5/2561 หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารศาสตร์ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 3/10/2560 หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารศาสตร์ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

แบบรายงานสรุปผลการบูรณาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

เมื่อ : 23/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อ : 23/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

แผนการบูรณาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

เมื่อ : 23/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อ : 23/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

แบบฟอร์มสัญญายืมเงินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อ : 23/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (กรณีลักษณะโครงการเป็นการศึกษา/ ทำฐานข้อมูล/ รวบรวม)

เมื่อ : 23/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งวดที่ 3

เมื่อ : 23/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์