Placeholder image

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration 
(International Business Management) (English Program)
ชื่อย่อ : B.B.A. (International Business Management) (English Program)
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
         มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการกิจกรรมหรือการดำเนินการทางธุรกิจระหว่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้ในเขตอีสานใต้ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตลอดจนกลุ่มประเทศใน ASEAN พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะดังนี้ 
         1) มีความรู้ในทฤษฎี หลักการ ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
         2) วิเคราะห์ธุรกิจระหว่างประเทศได้ มีความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องของธุรกิจระหว่างประเทศกับธุรกิจในระดับต่างๆ รวมทั้งระดับท้องถิ่น อนุภูมิภาค และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
         3) มีความรู้และทักษะการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจระหว่างประเทศ
         4) ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆของประเทศ ASEAN ในการติดต่อสื่อสารดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
         5) มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสำคัญของปัจจัยด้านวัฒนธรรม สังคม กฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงระหว่างประเทศ และปัจจัยด้านการเมืองซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
         6) สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่ต้องใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบภายในท้องถิ่น
         7) ประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ ยึดถือหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์แ ละการรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
        1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ 
        1.2 มีน้ำใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
        1.3 มีความพอเพียง 
        1.4 มีความซื่อสัตย์ กตัญญู เที่ยงธรรม
        1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
        1.6 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
        1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรแลสังคม

2. ความรู้ (Knowledge)
        2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้
        2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อนำไปศึกษาต่อในหลักสูตรได้

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
        3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
        3.2 สามารถคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้ มีวิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 
        3.3 นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
        3.4 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        4.1 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
        4.2 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์
        4.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ 
        4.4 มีความสนใจด้านกีฬา และนันทนาการ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        5.1 สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
        5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข ระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมายได้
        5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และคัดเลือก
        5.4 สรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการเขียน การพูด รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

6. ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Skill)
        6.1 มีทักษะปฏิบัติ และสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตามสภาพจริงได้|

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805