Placeholder image

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว ของผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกสาขาการตลาด (ธุรกิจค้าปลีก)
ประกาศผลทุนการศึกษา และใบรายงานตัวเพื่อขอรับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาโควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
เชิญส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพ 2020 Taiwan International Student Design Competition
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Data Science Explorers (ADSE) 2020
ทุนฝึกอบรม IATSS FORUM รุ่นที่ 65 & 66 ณ เมือง SUZUKA ประเทศญี่ปุ่น 44 วัน (ปี 2564) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร M.B.A. คณะบริหารศาสตร์ รอบที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2563
แนวปฏิบัติการขอสอบชดเชยของนักศึกษา
บริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 40 ลิตร ให้คณะบริหารศาสตร์
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
ขยายเวลารับสมัครทุน Emst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805