Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระยะสั้น ณ ประเทศฝรั่งเศส Junior Research Fellowship Program 2020
หาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจนำเทียวและมัคคุเทศก์ ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะบริหารศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งฯ
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประกาศรับนักศึกษา เพื่อขอรับเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สำหรับนักศึกษาทุน)
ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ทางครอบครัว​ประสบอุทกภั​ยจากพายุ "โพดุล"
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805