Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญสมัครร่วมงาน 3rd ASEAN Students Entrepreneurship Network (ASENet) Convention 2019
ขอเชิญชวนนักศึกษาประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทำงานร่มกันแบบยั่งยืน”
ประกาศผลการแข่งขันรอบ Final การประกวด Content Marketing ภายใต้โจทย์ “ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี”
ประกาศเลื่อนวันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์/บุคลากร สมัครเข้ารับทุนรัฐบาลจีน
ประชาสัมพันธ์โครงการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทย
ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แนวปฏิบัติในการเสนอขอแก้ไขราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์