Placeholder image

ขอแสดงความยินดี นศ.การจัดการการโรงแรมคว้า 4 รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 (8th THM FAIR 2021)
เผยแพร่คู่มือบริการประชาชน เรื่อง กระบวนการ การรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ระบบบริการนักศึกษาฝึกงานออนไลน์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาปริญญาโท หลักสูตร M.B.A คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่พร้อมให้บริการสนใจติดต่อใช้บริการที่ห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์
แจ้งเวียนแนวทางในการจัดซื้อหนังสือเข้าสูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ (ห้องสมุด) คณะบริหารศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับทีม Genernal gang สามารถคว้ารางวัล : ชนะเลิศอันดับ1
TICA เปิดรับ 61 ตำแหน่งไปทำงานต่างประเทศ หมดเขตสมัคร 27 ก.ค.64 ในโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand-FFT)
การประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564
ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805