Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


การสอบวัดระดับ TOEFL ITP ณ ศูนย์สอบ จ.อุบลราชธานี
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ขอเชิญเข้าร่วมการปะรชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ(ร่าง) พรบ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักศึกษาหลักสูตร M.B.A. คณะบริหารศาสตร์ ได้รับพิจารณาให้ทุนสนับสนุนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระยะสั้นที่ประเทศเวียดนาม
ประชาสัมพันธ์คู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครที่ปรึกษาระดับประเทศสนับสนุนงานแผนยุทธศาสตร์ในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
นางสาวสวลี วงศ์ไชยา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ได้รับการพิจารณารางวัลระดับดี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
กิจกรรม #สำหรับน้องใหม่ #คณะบริหารศาสตร์ - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน - นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ประจำหลักสูตร
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805