Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


แนวทางการป้องกันการทุจริต (ตามแผน ITA)
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 The 10 th TCU International e - learning Conference 2019
ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาของ TNMCS
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครง การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตร MBA วันที่ 11 มิ.ย.2562
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครง การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตร MBA วันที่ 17 พ.ค.2562
มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล จัดโครงการประกวดออกแบบแฟชั่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเตรียมสอบ UBU-Test
คณะพยาบาลเชิญชวนบริจาคโลหิต 12 พฤษภาคม 2562
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805