Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


แบบสอบถามสำหรับบัณฑิตคณะบริหารศาสตร์
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เข้ารับฟังการชี้แจงขั้นตอนวิธีการสรรหาอธิการบดี
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การดำเนินการจ้างก่อสร้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง รุ่น 2” ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ UBU-Test ครั้งที่ 1/2562 ฟรี !!!
การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
ขอเชิญร่วมฟังการสอบเค้าโครง สอบป้องกัน (19, 21 และ 27 พ.ย.61)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการยืนยันสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร"การบริหารความเสี่ยงการบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต " ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์