Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


นศ.สาขาการโรงแรมคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะปูเตียงแบบสันทบการแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับชาติ ครั้งที่ 7
คณะบริหารศาสตร์ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสำหรับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีส สาธารณรัฐเกาหลี
ขอเชิญเข้าอบรมในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา”
Ubon Ratchathani University Announcement : Application for International Student, Undergraduate
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS #2)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาพื้นที่ (รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS #2)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาพื้นที่ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS #2)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร "บุคคลทั่วไป" ที่สนใจเข้ารับ ทุนการศึกษาระดับประิญญาโท ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปี 2563/2564
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805