Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การดำเนินการจ้างก่อสร้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง รุ่น 2” ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี


 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การดำเนินการจ้างก่อสร้าง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง รุ่น 2”

 

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญขององค์กรโดยเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุที่เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุจะต้องโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานพัสดุนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลาย ๆ ด้าน เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฉบับใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสภาวการณ์ในปัจจุบัน อันมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติที่แตกต่างจากระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุเดิม ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ว่าสาระสำคัญใดบ้างที่แตกต่างจากระเบียบฉบับเดิมและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ   

ดังนั้น จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตร “การดำเนินการจ้างก่อสร้าง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง รุ่น 2” เพื่อให้ความรู้กับผู้บริหาร บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ นักตรวจสอบภายใน บุคลากรที่เกี่ยวข้องและสนใจ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการจ้างก่อสร้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

 

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2.   เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำการดำเนินการจ้างก่อสร้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3.   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันและวิทยากร

 

หัวข้ออบรม

  1. บริบทการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
  2. ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการจ้างก่อสร้าง โดยวิธีต่าง ๆ
  3. การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง 
  4. การงดหรือลดค่าปรับ การขยายอายุสัญญา การแก้ไขสัญญา การบอกเลิกสัญญา 
  5. การจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
  6. การตรวจรับงานก่อสร้าง
  7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และเทคนิคการแก้ไขปัญหา

รูปแบบการนำเสนอ:  บรรยาย อภิปราย  กรณีศึกษา  และตอบข้อซักถาม

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบริบทของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำการดำเนินการจ้างก่อสร้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากเข้าร่วมโครงการ ไปปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 

กลุ่มเป้าหมาย

           ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 200 คน

 

คณะวิทยากร    ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง จากหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

  1. นายอธิวัฒน์  โยอาศรี
  2. นายมนูญ  ปานอุทัย

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 (จำนวน 2 วัน)

 

สถานที่ดำเนินโครงการ

ณ  โรงแรมบ้านเชียงอุดร จังหวัดอุดรธานี

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

           1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคน (อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ และเอกสารประกอบการสัมมนา พร้อมกระเป๋าเอกสาร) **ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าที่พัก

           2. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามข้อ 1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไป เข้าร่วมสัมมนาสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 รายละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/      ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555

           3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหน่วยงานของรัฐอื่น สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

           4. ค่าลงทะเบียนที่ชำระเรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาขอถอนคืนด้วยประการใดๆ
ก็ตาม จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 5 วัน (ภายในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะหักค่าใช้จ่ายไว้รายละ 500 บาท และหากแจ้งถอนคืนเกินกว่ากำหนดเวลาดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการคืนค่าลงทะเบียนและหากประสงค์จะเปลี่ยนบุคคลผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน จะต้องแจ้งให้  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 5 วัน เช่นกัน

 

การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรม

           ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจาก คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด

 

ช่องทางการสมัคร

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การดำเนินการจ้างก่อสร้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง” สามารถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่

E-mail: Ubar.bus2018@gmail.com หรือ สมัครออนไลน์ที่ www.bus.ubu.ac.th

สามารถสมัครเข้าร่วมอบรม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และชำระค่าลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่              7 มกราคม 2562

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุณกรณัฐ แก้วโบราณ มือถือ 092-9930822 หรือ 045-353832, 045-353842

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.bus.ubu.ac.th

สมัครออนไลน์ : https://goo.gl/forms/HzOEpRuF9TvcsWBA3

 

 

วิธีการชำระเงิน  ท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

โดยชำระผ่าน (1) โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ (2) ธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) หรือ                          (3) ตู้ ATM  

           ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           ชื่อบัญชี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานบริการวิชาการ (โครงการฝึกอบรม)

           เลขที่บัญชี : 393 - 0- 60974 - 6

               ***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บเอง***

 

หมายเหตุ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและหน่วยงาน มายัง

            E-mail: Ubar.bus2018@gmail.com และท่านสามารถตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินได้ที่

           คุณกรณัฐ แก้วโบราณ  โทรศัพท์ : 092-9930822 / 045-353832

   
 

อับโหลดวันที่ : 29/11/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 4312


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2911011957โครงการอบรม-อุดร-12-13มค62.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเข้าอบรมในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทะเบียนคุมทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคา การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานและเสริมสร้างศักยภาพงานด้านพัสดุ”
ขอเชิญร่วมอบรม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการแก้ไขปัญหา การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทำงานร่มกันแบบยั่งยืน”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ”
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805