Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร "สหภาพยุโรปและภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ : รู้ลึกเรื่องสหภาพยุโรป เราจะทำงานกับสหภาพยุโรปอย่างไร"  ในระหว่างวันที่  14-17 และ 20-24  สิงหาคม 2561  เวลา  09.00-16.00 น.  ณ ห้อง 803 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพ    
 

อับโหลดวันที่ : 7/8/2561   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 1034


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 715624673โครงการอบรมศูนย์ยุโรปศึกษา.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 5
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การสืบค้นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร"
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรม Internet of Things (IoT) : The Unexpected learning ต่อยอดสู่ธุรกิจในยุคดิจิตอล
มสธ. ขอเชิญเข้ารับการอบรมจำนวน 8 หลักสูตร
ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 4
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยทุนวิจัย สกว.
ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805