Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Essential skill for 21 Century Holistic Creativity Education


 

เกี่ยวกับ ควอท.

 

เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา 
(Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education)

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Holistic Creativity Education

1. หลักการและเหตุผล
ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การเรียนรู้แบบมิติเชิงเดี่ยวที่พัฒนาผู้เรียนเฉพาะทางเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบัน ที่ต้องการทรัพยากรมนุษย์ ที่มีทั้งความรู้ ความสามารถในการทำงาน การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรม ที่ตอบสนองกับความต้องการในอนาคตได้ การฝึกให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ และมีทักษะ การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นั้น จึงมีความจำเป็นและเป็นเป้าหมายสำคัญของกระบวนการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะกับศักยภาพที่หลากหลายของผู้เรียนแต่ละคนนั้น เป็นความท้าทายต่อผู้ออกแบบกระบวนการ เนื่องจากต้องเข้าใจผู้เรียน สามารถให้คำแนะนำที่ดี และมีเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ อย่างเหมาะสมนั้น ผู้สอนอาจต้องลดบทบาทในด้านการสอนที่ให้ข้อมูลความรู้ แล้วปรับเป็นผู้จัดกระบวนการการเรียนรู้ เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำและสร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ อย่างมีความสุข
การเตรียมความพร้อมให้กับผู้สอนจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญ ที่จะทำให้ผู้สอนได้เข้าใจ และสามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบ active learning หรือการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด การตั้งคำถาม การวิเคราะห์ การค้นคว้าหาความรู้ และนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง
ดังนั้น สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Holistic Creativity Education เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ผู้สอนได้เข้าใจและสามารถออกแบบกระบวนการ ที่จะทำให้ผู้เรียนรู้จักและ เข้าใจตัวเอง เกิดทักษะการเรียนรู้จากที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น สามารถออกแบบกระบวนการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม จนนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

3. กิจกรรมการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงาน
จัดอบรม ผ่านการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ
คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา จำนวน 100 คน

5. สถานที่ดำเนินงาน
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
จำนวน 2 วัน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 9 – ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมเข้าใจกรอบแนวคิดตามบริบทการสอนแนวใหม่ สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ที่นำไปประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆ ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะตนเองได้อย่างเหมาะสม

8. สอดคล้องกับ PSF 
องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ (Competencies) ประกอบด้วย 4 มิติ คือ
2.1 ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.4 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์
ระดับที่ 2
เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 1 ที่มีความรู้ลึกในศาสตร์ของตน และติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน กำกับดูแลและติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้คำปรึกษาชี้แนะแก่เพื่อนอาจารย์ในศาสตร์ได้ และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ภายในองค์กร

9. การติดตามประเมินผล
แบบประเมินความพึงพอใจ และการสังเกตภายในช่วงของการอบรม

10. วิทยากร 
ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์ นฤเทพ สุวรรณธาดา
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

11. หน่วยงานดำเนินการ
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

12 . ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม
สมาชิกสมาคม ควอท คนละ 3,000 บาท
บุคคลทั่วไป คนละ 3,500 บาท

***หมายเหตุ สมาชิกประเภทสถาบันสามารถเข้าร่วมได้ 2 คน ในราคาสมาชิก ควอท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม ONLINE

Ref: http://thailandpod.org/archives/11334  
 

อับโหลดวันที่ : 4/7/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 862


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คณะพยายาลศาสตร์ เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดกิจกกรรมอบรม Smart Presentation Tools
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญร่วมสัมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำหรับคนพิการ(หลักสูตรสำหรับ อ.ผู้สอน)
คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดอบรมสัมนา Pim,s Work-based Education Forum ครั้งที่ 7
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Essential skill for 21 Century Holistic Creativity Education
ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนสิงหาคม 2560
รงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาในการเรียนรู้สื่อการตลาดดิจิทัล เพื่อรองรับการแข่งขันในยุค AEC ในห้องข้อเรื่อง "สื่อสร้างสรรค์เพิ่มพลังการเรียนรู้"

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805