Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน


 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน"  รุ่นที่ 17 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในวันที่  9  กรกฎาคม 2561  ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ.นครราชสีมา  หมดเขตรับสมัคร โดยส่งไปรษณีย์ภายในวันที่  20  มิถุนายน  2561

ลงทะเบียนเพื่อสมัครอบรม

รายละเอียด  
 

อับโหลดวันที่ : 6/6/2561   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 1062


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 5
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การสืบค้นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร"
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรม Internet of Things (IoT) : The Unexpected learning ต่อยอดสู่ธุรกิจในยุคดิจิตอล
มสธ. ขอเชิญเข้ารับการอบรมจำนวน 8 หลักสูตร
ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 4
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยทุนวิจัย สกว.
ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805