Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ม.อุบลฯ รับโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน


 

ม.อุบลฯ รับโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 
รับสมัคร 12 มี.ค.61 - 16 เม.ย.61
สอบสัมภาษณ์ 25 เม.ย.61
ยืนยันสิทธิ์ 26-29 เม.ย.61
เคลียริ่งเฮาส์ 3-6 พ.ค.61
 
1.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) รวมรับ 530 คน
การจัดการธุรกิจ 100 คน
การตลาด 100 คน
การตลาด(ค้าปลีก)CP-All 100 คน
การจัดการการโรงแรม 100 คน
การเงินและการธนาคาร 100 คน
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 30 คน
 
2.บัญชีบัณฑิต(บช.บ) รับ 50 คน
 
รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์
 
แนบไฟล์สแกน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
1.ระเบียนแสดงผลการเรียน(หน้า-หลัง), 
2.บัตรประชาชน(หน้า-หลัง) 
 
ติดต่อสอบถาม
งานรับเข้าฯ คณะบริหารศาสตร์ 
 
นายเอกพงศ์ แผ่นคำ .. มือถือ.. 0867249399.. Scan to call
 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805
   
 

อับโหลดวันที่ : 15/3/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1925


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แจ้งเวียนโครงสร้างการบริหารงานตามสายบังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าคุณค่าสินค้าสหกรณ์และเกษตรกรรมไทย ก้าวไกลสู่ เกษตรดิจิทัล ในยุค ๔.๐”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนโปรแกรม ระหว่างวันที่ 5 - 27 พ.ค. 61 ทั้งหมด 4 หลักสูตร
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ
ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรภาคฤดูร้อนของ Universitas Muhammadiyah อินโดนีเซีย
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับกลาง Hubert H Humphrey North-South Fellowship ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "การใช้งาน MS Application สำหรับงานธุรการและสารบัญอย่างมีประสิทธิภาพ"
การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศเลื่อนกำหนดวันทำการขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปี 2560
123456789

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์