Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประกาศขยายเวลารับสมัครประกวดการแข่งขันโครงการเปิดบ้านบริหาร


 

ประกาศขยายเวลารับสมัครประกวด-แข่งขัน ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2560

วัน ประกวด แข่งขัน

16 สิงหาคม 2560

          การประกวดสุดยอดสุนทรพจน์ “ไทยก้าวไกล ธุรกิจก้าวหน้า ฝ่าวิกฤติเศรฐกิจ ด้วยไทยแลนด์ 4.0”

          การประกวดร้อง เล่น เต้น โชว์

17 สิงหาคม 2560

          การแข่งขันการขาย

18 สิงหาคม 2560

          การประกวดร้องเพลงและดนตรีสากล  
 

อับโหลดวันที่ : 8/8/2560   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 418


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง จัดการการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง'
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีไหว้ครู
ประกาศขยายเวลารับสมัครประกวดการแข่งขันโครงการเปิดบ้านบริหาร
โครงการ BUS UBU OPEN HOUSE 2017
ขอเชิญร่วมสัมมนา “การบริหารต้นทุนการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร”

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์