Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :คณาจารย์คณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)


 

คณาจารย์คณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ ชั้น ๒ คณะบริหารศาสตร์ โดยสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(คุณภูษณิศา นวลสกุล หัวหน้าสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา, นายวิชญ์ธวัช คำสุข และนางสาวสุภาวดี จันทนุช)  
 

อับโหลดวันที่ : 28/7/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 349


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คณะบริหารศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปวีณา คำพุกกะ
คณะบริหารศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ใจแก้ว แถมเงิน
ประกาศรับสมัครอบรม - ทดสอบ - สอบ TOEIC
ประกาศแนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การยื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตา ประจำปีการศึกษา 2561
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2561
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561
ารรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา 2561
12345

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์