Placeholder image

เรื่อง :แบบประเมินชั่วโมงจิตอาสา (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน)


 

แบบประเมินชั่วโมงจิตอาสา (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน)  
 

อับโหลดวันที่ : 7/9/2559   โดย สันติ เจริญบุญญา   อ่านแล้ว : 2731


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 72325838แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม.doc
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์(เพื่อใช้ในการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ปีการศึกษา 2564
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การให้บริการนักศึกษาฝึกงาน
แบบฟอร์ม กยศ101 -103 และแบบฟอร์มการทำกิจกรรมจิตอาสาคณะบริหารศาสตร์
ขั้นตอนรับแจ้งทรัพย์สินสูญหายและรับคืน
แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์
แบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยิมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2561 (กยศ กรอ 101-103
ตัวอย่างการเขียน Resume
การยื่นขอตรวจสอบผลการศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU (ฉบับภาษาอังกฤษ)
แบบประเมินชั่วโมงจิตอาสา (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน)
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805