Placeholder image

เรื่อง :การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564


 

ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 มิ.ย. 64 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 16 มิ.ย. 65 เวลา 16.30 น. ติดต่อเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุ ณ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 045 353 090 https://www.ubu.ac.th/web/welfare  
 

อับโหลดวันที่ : 25/6/2564   โดย สันติ เจริญบุญญา   อ่านแล้ว : 56


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2512046388ประกันอุบัติเหตุ.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการนักศึกษาฝึกงานออนไลน์
การประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564
ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สร้างเสริมวินัยจราจรฯ ประจำปี 2564
ขอประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน สมัครงานบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
แจ้งเวียนประกาศนโยบายและมาตราการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
การเลือกตั้งสภานักศึกษา เฉพาะชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564
การขอบัตรอนุญาตเข้าออกมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ประกาศนโยบายและมาตราการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
12345678

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805