Placeholder image

เรื่อง :ข้อมูลเผยแพร่การดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563


 

ขอเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
 

อับโหลดวันที่ : 25/3/2564   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 55


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2516222166ข้อมูลเผยแพร่ งาน กยศ กรอ.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564
ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สร้างเสริมวินัยจราจรฯ ประจำปี 2564
ขอประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน สมัครงานบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
แจ้งเวียนประกาศนโยบายและมาตราการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
การเลือกตั้งสภานักศึกษา เฉพาะชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564
การขอบัตรอนุญาตเข้าออกมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ประกาศนโยบายและมาตราการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
โครงการ INNO for Change 2021 การประกวดต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ปีที่ 2
1234567

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805