Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th IXADA 2019-SSIS


 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 8 ปี 2019

ในหัวข้อ "The Multidisciplinay Edge in the Disruptive World" ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 - วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติ สามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  
 

อับโหลดวันที่ : 7/1/2562   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 182


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 711737897Untitled_20190107_123917.PDF
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญสมัครร่วมงาน 3rd ASEAN Students Entrepreneurship Network (ASENet) Convention 2019
ขอเชิญชวนนักศึกษาประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
ประกาศเลื่อนวันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์/บุคลากร สมัครเข้ารับทุนรัฐบาลจีน
ประชาสัมพันธ์โครงการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานสัมนา Train the Trainers และงานสัมนา J-MAT
ม.ราชภัฏสวนสุนันทาเปิดอบรม เรื่อง"การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR)"
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ UBU-Test
โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น เชิญชวนพิจารณาคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดในวันสตรีไทยประจำปี 2562
มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ(IYF) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้นำด้านการศึกษา
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์