Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th IXADA 2019-SSIS


 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 8 ปี 2019

ในหัวข้อ "The Multidisciplinay Edge in the Disruptive World" ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 - วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติ สามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  
 

อับโหลดวันที่ : 7/1/2562   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 373


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 711737897Untitled_20190107_123917.PDF
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครที่ปรึกษาระดับประเทศสนับสนุนงานแผนยุทธศาสตร์ในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
นางสาวสวลี วงศ์ไชยา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ได้รับการพิจารณารางวัลระดับดี
ธนาคาร ธนชาตเชิญชวนสมัคร "การแข่งขันอ่านฟังเสียง,การประกวดมารยาทไทย"
ประกวดโปสเตอร์ infographic หัวข้อ "วีรกรรมขบวนการเสรีไทย ในหัวใจอนุชน"
คณะบริหารธุรกิจมหาลัยเชียงใหม่ กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะศิลปศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษาอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม
อาคารเรียนรวม 4 ประชาสัมพันธ์การขอบันทึกวีดีโอ การเรียนการสอน
กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนประกวดหนังสั้นเรื่อง"9 ตามรอยคำที่พ่อสอน"
โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เชิญชวนร่วมส่งประกวดวัตกรรมและโครงการ
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 The 10 th TCU International e - learning Conference 2019
123456

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805