Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นายณัฐวุฒิ ธนาคุณ (นศ.ป.โท) และ ดร. พีชญาดา พื้นผา (อาจารย์ที่ปรึกษา) ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น


 

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นายณัฐวุฒิ ธนาคุณ (นศ.ป.โท) และ ดร. พีชญาดา พื้นผา (อาจารย์ที่ปรึกษา) ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น (คัดเลือกจาก 50 กว่าเรื่องที่มานำเสนอ) และได้ตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ TCI1 ในการประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติครั้งที่ 6 นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 (BANIC 2018) จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หัวข้อวิจัยเรื่อง "การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดอุบลราชธานี" ดังนั้น คณะบริหารศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย



  
 

อับโหลดวันที่ : 3/1/2562   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 730


 
 




ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม #สำหรับน้องใหม่ #คณะบริหารศาสตร์ - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน - นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ประจำหลักสูตร
ประชาสัมพันธ์การใช้ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาอิเล็คทรอนิคส์ออนไลน์ เริ่มภาคการศึกษาที่ 1/2562
แนวทางการป้องกันการทุจริต (ตามแผน ITA)
ประกาศผลการแข่งขันรอบ Final การประกวด Content Marketing ภายใต้โจทย์ “ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี”
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตใช้พื้นที่ประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นายณัฐวุฒิ ธนาคุณ (นศ.ป.โท) และ ดร. พีชญาดา พื้นผา (อาจารย์ที่ปรึกษา) ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการยืนยันสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ รับ“รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชยพิเศษ” การประกวดการสร้าง video content
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวกรรณิการ์ จำปาไชยศรี บัณฑิตคนแรก หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ที่สามารถสอบเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (Certified Public Accountant)ได้สำเร็จ
เชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผุ้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน และร่วมงาน MBS Festival และครบรอบ 20 ปี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805