Placeholder image

งานกิจการนักศึกษา


ทุนการศึกษา

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อ : 29/7/2564 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อ : 29/7/2564 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

กำหนดการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับชั้นปีที่ 2-4 ประเภทรายเก่า

เมื่อ : 22/7/2564 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อ : 13/7/2564 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อ : 21/6/2564 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2564

เมื่อ : 11/2/2564 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาศาสตราจารย์นายแพทย์เกษียร-นางมยุรี ภังคานนท์ ครั้งที่2/2563

เมื่อ : 5/2/2564 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564(สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564)

เมื่อ : 18/1/2564 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ยากจน และ ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อ : 25/12/2563 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ยากจน และ ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อ : 22/12/2563 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

1234

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805