Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


 

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ระหว่าง วันที่ 7 สิงหาคม 2560 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562


รายละเอียดแนบ 1 รายละเอียดแนบ 2 
 

 

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=news_read_detail&nid=15883&content=6600000000

   
 

อับโหลดวันที่ : 2/1/2562   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 255


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตร MBA (วันที่ 10 และ 13 ก.พ.62)
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 11 วันที่ 23 มีนาคม 2562
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตร M.B.A. คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์