Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


 

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ระหว่าง วันที่ 7 สิงหาคม 2560 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562


รายละเอียดแนบ 1 รายละเอียดแนบ 2 
 

 

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=news_read_detail&nid=15883&content=6600000000

   
 

อับโหลดวันที่ : 2/1/2562   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 508


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาหลักสูตร M.B.A. คณะบริหารศาสตร์ ได้รับพิจารณาให้ทุนสนับสนุนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระยะสั้นที่ประเทศเวียดนาม
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตร M.B.A. คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม ถึงวันที่ 24 มิ.ย.62
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัคเข้าศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2562

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805