Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :แบบสอบถามสำหรับบัณฑิตคณะบริหารศาสตร์


 

ด้วย ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของ สกอ. มีปัญหาขัดข้องของระบบเครือข่าย จึงทำให้บัณฑิตไม่สามารถบันทึกข้อมูล ประกอบกับงานแผนฯ ไม่สามารถตรวจข้อมูลได้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ดังนั้น งานแผนฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ติดตามให้ บัณฑิตทุกคน ดำเนินการดังนี้
 
1.       ดาวน์โหลดเอกสาร 2 ฉบับ
 
1.1   แบบสอบถามภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต
 
 
1.2   แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต (สำหรับบัณฑิตที่มีงานทำแล้ว)
 
 
2.       ทำการตอบแบบสอบถาม ตามข้อ 1.1
 
3.       นำแบบสอบถาม 1.2 ให้กับนายจ้าง (ผู้ใช้บัณฑิต) ขอความอนุเคราะห์ให้นายจ้างตอบแบบสอบถามดังกล่าว และนำมาส่งในวันฝึกซ้อม หรือส่งไปรษณีย์กลับมายังคณะบริหารศาสตร์ ตามที่อยู่ในแบบสอบถาม
 
4.       นำแบบสอบถาม 1.1 และ/หรือ 1.2 (ถ้ามี) มาส่งในวันลงทะเบียนเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญา ณ จุดลงทะเบียน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. อาคารพระราชทานรับปริญญา
 
5.        หากบัณฑิตไม่สามารถนำแบบสอบถามดังกล่าวมาส่งได้ ในวันเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จักให้บัณฑิต ทำการตอบแบบสอบ สกอ. ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเข้ารับการฝึกซ้อมฯ
 
QR Code สำหรับผู้ใช้บัณฑิต                           
QR Code สำหรับนายจ้าง  
 

อับโหลดวันที่ : 13/12/2561   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 133


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th IXADA 2019-SSIS
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20
แบบสอบถามสำหรับบัณฑิตคณะบริหารศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง จัดการการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง'
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีไหว้ครู
ประกาศขยายเวลารับสมัครประกวดการแข่งขันโครงการเปิดบ้านบริหาร
โครงการ BUS UBU OPEN HOUSE 2017
ขอเชิญร่วมสัมมนา “การบริหารต้นทุนการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร”

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์