Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เข้ารับฟังการชี้แจงขั้นตอนวิธีการสรรหาอธิการบดี


 

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมยูเพลส  
 

อับโหลดวันที่ : 13/12/2561   โดย กิตติยา สร้อยเพชร   อ่านแล้ว : 644


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 1305226844ขอเชิญบุคลากรรับฟังการชี้แจงขั้นตอน วิธีการและกำหนดการในการสรรหาอธิการบดี.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ขอเชิญเข้าร่วมการปะรชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ(ร่าง) พรบ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม
ขอให้ใช้สิทธิการตรวจสุขภาพของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะบริหารศาสตร์ แทนตำแหน่งว่าง
ประชาสัมพันธ์สิทธิการตรวจสุขภาพของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
ขอความร่วมมือแต่งกายไว้ทุกข์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562
123456

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805