Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประชาสัมพันธ์รับ  Concept Paper  เพื่อรวบรวมขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ ภายในวันศุกร์ที่  30  พฤศจิกายน 2561  และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการทาง E-mail : daranee@g.sut.ac.th  ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน 2561  ก่อนเวลา  18.00 น.  
 

อับโหลดวันที่ : 20/11/2561   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 788


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 20214741251ทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ปี 2562.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สวก.รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รับสมัครนักวิจัยเพื่อดำเนินการสังเคราะห์งานวิจัย และประเมินผลกระทบโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำวิจัย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย
ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805