Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :นักศึกษาจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ รับ“รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชยพิเศษ” การประกวดการสร้าง video content


 

ด้วยคณะการบัญชีและการจัดการ (Mahasarakham Business School, MBS) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการจัดงาน MBS Festival 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมการสร้างความตื่นตัวของเยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์ความรู้ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ เพื่อรองรับความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผ่านกิจกรรมทางวิชาการและ บริการทางวิชาการสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ,การประกวดแผนธุรกิจ,กิจกรรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและโอกาสทางการศึกษา,การเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกร้านของนิสิตและอื่น ๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้ นักศึกษาจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ รับ“รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชยพิเศษ” การประกวดการสร้าง video content ในหัวข้อ การส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ในงาน MBS 20th Anniversary 2018 ของภาควิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 

อับโหลดวันที่ : 16/9/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 436


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการยืนยันสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ รับ“รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชยพิเศษ” การประกวดการสร้าง video content
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวกรรณิการ์ จำปาไชยศรี บัณฑิตคนแรก หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ที่สามารถสอบเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (Certified Public Accountant)ได้สำเร็จ
เชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผุ้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน และร่วมงาน MBS Festival และครบรอบ 20 ปี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน 2561
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "สรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561"
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "NCI SHORT FILM AWARD 2018"
ขอเชิญ การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ในงานวันดินโลกปี 2561หัวข้อ "Be the Solution to Soil Pollution"
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "การเสริมทักษะด้านไอทีเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกงาน-ทำงาน และการเตรียมสอบ Microsoft Office Certificate"
ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย"
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์