Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA คณะบริหารศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา2561 รับสมัครออนไลน์ 6 กรกฎาคม - 7 พฤศจิกายน 2561 (สมัครด้วยตัวเองถึง 12 พ.ย.61)


 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (เปิดภาคเรียน 17 ธันวาคม 2561) 
 

 

รับสมัครออนไลน์ 6 กรกฎาคม - 7 พฤศจิกายน 2561 (สมัครด้วยตัวเองถึง 12 พ.ย.61)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบรับสมัครออนไลน์

วิธีการสมัคร

1 วิธีการสมัคร
        1.1  สมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า ชั้น 2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                ค่าสมัคร 500 บาท ในวันราชการ เวลา 9.00 - 15.30 น.
        1.2  สมัครผ่านระบบออนไลน์  -> กรอกข้อมูลการสมัคร -> พิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงิน จากระบบ -> ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท(ผ่านธนาคาร)
                 -> ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ -> ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์/ตัวเอง (* นับที่วันส่งเอกสารการสมัคร *)  
                 เข้าสู่ระบบรับสมัครได้ตามลิ้งค์นี้  : http://reg3.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp 
        1.3  กรณีสมัครผ่านเจ้าหน้าคณะ หรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ ที่รับสมัคร หรือไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครจากระบบได้ ให้โหลดแบบฟอร์มใบสมัครนี้ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครฉบับภาษาไทย (Word / PDF) /หรือแบบฟอร์มการสัมครภาษาอังกฤษ) และส่งเอกสารการสมัครตามรายการ ข้อ 2 (ด้านล่าง) 
2 เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
        2.1  ฟอร์มใบสมัครที่ระบุข้อมูลครบแล้ว หรือ พิมพ์จากระบบกรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 ฉบับ
        2.2  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป ส่งเพิ่มอีก 1 รูป)
        2.3  สำเนาปริญญาบัตร / ใบรับรองคุณวุฒิ / ใบรับรองการศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย 1 ฉบับ
        2.4  สำเนาผลการเรียนที่ใช้สมัคร 1 ฉบับ
        2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
        2.6  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส จำนวน  1 ฉบับ กรณีชื่อ–นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ
        2.7  หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ เช่น สำเนาแจ้งผลสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี 1 ฉบับ (ถ้ามี)
        2.8  กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาในภาคปกติเป็นข้าราชการ  พนักงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีหนังสืออนุญาต
               ให้เข้าสอบจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่สังกัดด้วย
        2.9  กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ/สามเณร ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ศึกษาต่อจากพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาส
        2.10  เอกสารอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด
                2.10.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ส่งเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด และความเห็นของ อ.ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาด้วย  
หมายเหตุ : 1 สำเนาเอกสารด้วยกระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                 2 กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าใช้เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาปลอมเพื่อสมัครเข้าศึกษา
                   มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเพิกถอนสถานภาพนักศึกษา หรือเพิกถอนปริญญาบัตร

                3 ส่งเอกสารการสมัครต่าง ๆ และ สำเนาเอกสารแสดงการชำระเงินมาที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  
 

อับโหลดวันที่ : 6/9/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1935


 
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805