Placeholder image

เรื่อง :ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”


 

 

ลงทะเบียนออนไลน์

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”

วัตถุประสงค์

               1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำร่างขอบเขตของงานและเอกสารซื้อหรือจ้าง

               2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ

               3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อควรระวังและความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

               4.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันและวิทยากร

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ:

จัดอบรมสัมมนา ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน พ.ศ.2561

 

สถานที่ดำเนินโครงการ:

ณ  โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการ:

หัวข้อการบรรยาย

ทีมงานวิทยากร

วันเสาร์ที่ 8  กันยายน 2561

เวลา 08.00 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 16.30 น.  

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐและการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1) บริบทการบริหารการเงินการคลังภาครัฐกับการจัดซื้อจัดจ้าง

(2) สรุปปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมา

(3) บันได 4 ขั้น สู่เป้าหมายการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(5) การจัดทำร่างขอบเขตของงานและเอกสารซื้อหรือจ้าง

วันอาทิตย์ที่  9  กันยายน 2561

เวลา 09.00 – 16.30 น.  

ข้อควรระวังและความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง

(1) การเช่าหรือจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

(2) การจัดหาพัสดุดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ

(3) ข้อควรระวังและความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

(4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และเทคนิคการแก้ไขปัญหา

รูปแบบการนำเสนอ :  บรรยาย อภิปราย  สาธิต  และตอบข้อซักถาม

 

นายอธิวัฒน์  โยอาศรี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

กรมชลประทาน

 

นายมนูญ  ปานอุทัย

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

 

 

 

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)

การชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินผ่าน ATM / เคาน์เตอร์ธนาคาร มาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อบัญชี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานบริการวิชาการ (โครงการฝึกอบรม)
เลขที่บัญชี : 393 - 0- 60974 - 6

หลังชำระเงินกรุณาสำเนาสลิปแจ้งการชำระเงินมาที่ E-mail : ubar.bus2018@gmail.com
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ชำระค่าลงทะเบียนก่อน
สำหรับการให้บริการสถานที่พักระหว่างการสัมมนา หากผู้เข้าร่วมการสัมมนาต้องการที่พักค้างคืน สามารถดำเนินการสำรองห้องพักได้ด้วยตนเอง ได้ที่ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ กรุงเทพฯ โทร. 026186977-83 โดยผู้จัดได้ประสานงานเบื้องต้นไว้แล้ว

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0929930822 (คุณกรณัฐ) / 0956014637 (คุณศศิภา)  
 

อับโหลดวันที่ : 2/8/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 29467


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 214620210หลักสูตรการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเข้าอบรมในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทะเบียนคุมทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคา การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานและเสริมสร้างศักยภาพงานด้านพัสดุ”
ขอเชิญร่วมอบรม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการแก้ไขปัญหา การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทำงานร่มกันแบบยั่งยืน”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ”
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805