Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561


 

ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรเงินทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภททุนการศึกษารายปี จำนวน 22 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

1. ทุนการศึกษาละ 20,000 บาท           จำนวน  3   ทุน 

2. ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท           จำนวน  5   ทุน

3. ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท           จำนวน  14 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

1. นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี

2. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้ครอบครัวไม่เกิน 100,000/ปี

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และสถานะปกติ

4. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือต้องโทษในคดีใดๆ

5. ไม่เป็นผู้ที่กำลังได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น (นักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. สมัครขอรับทุนการศึกษาได้)

6. มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมของคณะบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7. มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ/หรือ ทำงานหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว

รายละเอียดกำหนดการ

1. สมัครขอรับทุนการศึกษา ณ งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 สิงหาคม 2561

2. สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้รับทุนการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2561

4. พิธีมอบทุนการศึกษา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากไฟล์ที่แนบมานี้

   
 

อับโหลดวันที่ : 30/7/2561   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 1468


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 3124048361ทุนมหาวิทยาลัยอุบล61.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 1)
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 2 - 5 )
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาทุนการศึกษาคุณอุไร สามารถและทุนการศึกษาคุณสนัด – คุณพนอ บัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2560
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ประจำปี 2561
บจ.แหลมทองสหการ ประกาศรับสมัครงาน รับสาขา การเงินและการธนาคาร, การจัดการ, การตลาด หลายตำแหน่ง
โรงแรมรายาวดี ต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805