Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


 

จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

อับโหลดวันที่ : 3/7/2561   โดย กิตติยา สร้อยเพชร   อ่านแล้ว : 849


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 3215452468a1.pdf

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805