Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมการบริการสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0"


 

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมการบริการสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0"  ในวันที่  26-27  กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุม Auditorium 1  อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  รายละเอียด  
 

อับโหลดวันที่ : 13/6/2561   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 1124


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ/ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ RTBEC2019
ขอเชิญส่งผลงานร่วมการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ"
ขอเชิญส่งผลงานเจ้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ และ นานาชาติ ครั้งที่ 3
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ Smart Conference
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ หัวข้อ Green ASIA and Sustainability Forum: Innovation, Health Sciences and Education for Sustainable and Inclusive Growth ประจำปีการศึกษา 2561
1234567

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805