Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018


 

โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 เปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2561 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน)  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดน และสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย 

ศึกษารายละเอียดได้ที่ 
http://www.asemduo.org/03_forms/forms_04.php

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ admin2@asemduo.org  
 

อับโหลดวันที่ : 10/5/2561   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 1167


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 10121863901.DUO-Sweden 2018 General Description.doc
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561
หนังสือ "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วิชาโทบริหารธุรกิจและวิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805