Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561


 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-3 มิถุนายน 2561)

วิชาเอกที่รับสมัคร

1. การบัญชี
2. ระบบสารสนเทศ
3. การจัดการ  
 

อับโหลดวันที่ : 10/5/2561   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 1352


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 1002131398รับสมัคร ป.เอก บริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561
หนังสือ "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วิชาโทบริหารธุรกิจและวิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805