Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสร้างนักศึกษาทูตกิจกรรม รุ่นที่ 3


 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จะดำเนินโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสร้างนักศึกษาทูตกิจกรรม รุ่นที่ 3

ระหว่งวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 
จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังไฟล์แนบ 
รับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561   
 

อับโหลดวันที่ : 19/2/2561   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 430


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 192151625ขอเชิญสมัคร ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสร้างนักศึกษาทูตกิจกรรม.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญนักศึกษาที่ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติและโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ The Fifth East Asian Seas Youth Forum
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ถึง 20 มิ.ย.61
รับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์