Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :อบรมฟรี การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์


 

อบรมฟรี การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยคณะบริหารศาสตร์
 
- Marketing กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 24-25 กุมภาพันธ์
- Management and Financial การจัดการเชิงกลยุทธ์และการวางแผนทางการเงิน 3-4 มีนาคม 2561
- Accounting การจัดทำบัญชีและบริหารต้นทุนสินค้า 10-11 มีนาคม 2561
- MIS การตลาดออนไลน์ด้วย Social Media 17-18 มีนาคม 2561
 
สถานที่จัดอบรม Joint Space ถ.เทพโยที อ.เมือง จใอุบลราชธานี (ตรงข้าม UBAR)
 
อบรมฟรี รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านต่อรุ่น
สนใจติดต่อ ผศ.ใจแก้ว แถมเงิน
โทร. 08-5682 - 8369
 
https://goo.gl/forms/YlPCIkVZageT22l42
   
 

อับโหลดวันที่ : 28/1/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 962


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 290121453รายละเอียดและใบสมัคร_บริการวิชาการ_งบ61.doc
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8
การประกวดบทความ "Nak Sa Suk Pai Malaysia Adventure 2018" ในห้วข้อ "้Why I want to have my adventure in Malaysia"
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หัวข้อ "การทำธุรกิจที่ไม่มีวันตาย..ในยุคดิจิตอล"
แจ้งเวียนโครงสร้างการบริหารงานตามสายบังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าคุณค่าสินค้าสหกรณ์และเกษตรกรรมไทย ก้าวไกลสู่ เกษตรดิจิทัล ในยุค ๔.๐”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนโปรแกรม ระหว่างวันที่ 5 - 27 พ.ค. 61 ทั้งหมด 4 หลักสูตร
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ
ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรภาคฤดูร้อนของ Universitas Muhammadiyah อินโดนีเซีย
123456789

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์